Hocama yazdığım bayram tebriği

İnâyetkârım, efendim,

Nasıl minnetdâr olmayayım ki insâniyyetin medâr-ı kıvâmı olan terbiye, tahsîl ve hüner ve marifet gibi bir takım meziyyât-ı insâniyye ile kulûb-ı tilmizânemi tezyîn buyurdunuz. İşte bu eltâf ve inâyetinizden mütehassıl kalbimin en ulvî mahallinde müstekarr olan ihtisâsât-ı şükrâniyemi huzûr-ı âlî-i üstâdânelerine arz için vesîle-i hasene arar idim. Çünkü epeyce bir müddetdir huzûr-ı âlînizde bulunmak şeref-i âlem-bâhâsından mehcûr oldum. Hulûluyla teşerrüf edilen îyd-i şerif-i mesâdet-redîf hissiyât-ı kalbiyyemi, teşekkürât-ı mahsûsamı arz u takdîme zerîa-ı hasene olmakla arz-ı tebrîkât ve bi’l-hassa teşekkürât-ı kalbiyye, ubûdiyyet-i tilmizânemi ref u i’lâma mücâseret eyledim. Lütfen tenezzülen kabul buyurun.

 

Dâi-i dâiminiz İsmail

 

Bu yazıyı, Facebook'ta paylaşayım...

Bu yazıyı, Twitter'da paylaşayım...

Bu yazıyı, LinkedIn'de paylaşayım...

Bölümler

Yazılarım

Yazılarımı okuyabileceğiniz sayfadır.

Kitaplarım

Kitaplarımı görebileceğiniz sayfadır.

Basında

Basındaki haberleri görebileceğiniz sayfadır...

Etkinlikler/Takvim

Tüm etkinlik, toplantı ve konuşmalarımın haberini takip edebileceğiniz sayfadır.

Videolar

Edebiyatımızda Mitolojik Unsurlar

Mit: Milletlerin, özellikle Yunan ve Latinler’in eski çağlardaki tanrı, yarı tanrı ve kahramanlarının olağanüstü mâceralarını anlatan efsânelerin bütünü.

Mitoloji, mitler olarak adlandırılan kültürel ögeler arasındaki dini masalların ve bu tarz anlatıların incelenmesi ve yorumlanması şeklinde tarif edilir. Bu tür hikayeler insanlık durumunun çeşitli yönlerini ele alır. Mitler, belirli bir kültürün bu konularda sahip olduğu inanç ve değerleri ifade eder.

Bu videoda Dede Korkut hikayelerinden Basat’ın Depegöz’ü Öldürmesi Hikâyesini Yunan mitolojisi ile mukayeseli okumaya çalışıyoruz.

Metinlerle Eğitim Tarihi
Baba bu kitabı niye yazdın?

Metinlerle Eğitim Tarihi, 2012-2104 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları Tezsiz Yüksek Lisans Programında verdiğim aynı adla verdiğim dersin notlarından oluşuyor.

Çin, Hind, Sümer, Mısır, Yahudilik, Yunan, Roma ve Hristiyanlıkla ilgili muhtelif metinlerde eğitim ile ilgili bölümlerinin özetlenmesinden ve kısa örneklerden oluşuyor.

ismailgulec.net