Kerbelâ’yı kana gark eyledi insan-i hazele

Bugün (18 Ağustos 2021), muharrem ayının onu, aşure günü. Şehadetinin 1382. yılında şehitlerin efendisi Hz. Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmet ve tazim ile andığımız bugünü anlatan o kadar çok eser ve şiir var ki sadece sıralamak haftaları alır. Ben, binlerce şair arasından pek bilinmeyen birinin Kerbela’yı anlatan bir şiirini size tanıtmak istiyorum.

Genç ve çalışkan araştırmacılardan İlyas Kayaokay’ın neşretmesiyle haberdar olduğumuz İbrahim Kadem, 19. yüzyılda yaşamış, muhtelif kazalarda kaymakamlık yapmış bir bürokrat. Mersiye-i Âl-i Abâ isimli terciibendinde Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi karşısında takındığı tutumu görürüz. Daha fazla anlatmak yerine şiirlerinden muhibb-i ehl-i beyt olduğu anlaşılan bu Osmanlı kaymakamının şiirini ve kısa açıklamasını verirsem daha iyi olacak.

Güzel-i şāh-ı ḥarem māh-ı Muḥarrem güzeli
Ezelī ḥarp idilemezdi bu ayda ezeli
Nice ḥarp itdi Yezīd ḫā‘in-i dīn mübtezeli
Ṭā ḳıyāmet oḳunur nāmına la‘net ġazeli
Eyledi āl-i Resūl dīdelerin hūn-rīzeli
Kerbelā’yı ḳana gark eyledi insān hazeli

Ey haremin şahı olan Hz. Peygamber’in ve muharrem ayının sevgilisi, güzeli. Malum olduğu üzere bu ay savaşmanın yasak olduğu dört aydan biri idi. Bu yasaklara rağmen dine ihanet eden alçak Yezit savaştı. Bundan dolayı da kıyamete kadar onuna adına lanetler okunacak. Çünkü o insanlığın yüz karası, zalim, namert, alçak kalleş Yezit, Kerbelâ’da, Hz. Peygamber’in iki gözüm diyerek sevdiği torunlarının ve onunla birlikte olan masumların kanını döktü.

Ṣana mı ḳaldı cihān öyle mi sandın a Yezīd
Nice itdin o ciger-pārelere ẓulm-i şedīd
La‘net olmaz mı saŋa nāmına ey ḳavm-i pelīd
Şimr-i nādān eline düşdi Ḥüseyn oldı şehīd
Eyledi āl-i Resūl dīdelerin ḫūn-rīzeli
Kerbelā’yı ḳana ġarḳ eyledi insān ḫaẕeli

A Yezid olacak alçak! Cihanın ve saltanatın sana kalacağını mı sandın? Hz. Peygamber’inin ciğerpârem diyerek sevdiği o masumlara nasıl zulmedersin sen! Hüseyin, senin adamın nadan Şemir’in eliyle şehit oldu. A murdarların, alçakların şahı, bundan dolayı sana lanet okunmayacağını mı zannediyorsun! Kıyamete kadar sana lanet edeceğiz. Çünkü o insanlığın yüz karası, zalim, namert, alçak kalleş Yezit, Kerbelâ’da, Hz. Peygamber’in iki gözüm diyerek sevdiği torunlarının ve onunla birlikte olan masumların kanını döktü.

Lāyıḳ olmaz mı Yezīd cānına la‘net diledi
Müslümānım diyerek ref‘-i şerī‘at diledi
Binā-yı ḫānedānı hedm ü hezīmet diledi
Maḥv idüp āl-i ‘Abā kendü meziyyet diledi
Eyledi āl-i Resūl dīdelerin ḫūn-rīzeli
Kerbelā’yı ḳana ġarḳ eyledi insān ḫaẕeli

Yezid’in canına lanet okunmasını istemesi yakışmaz mı? Hem Müslümanım dedi hem İslamı ortadan kaldırmak istedi. Ehl-i beyitten olan herkesi ortadan kaldırmak, yok etmek istedi. Âl-i âbayı öldürmeyi de bir marifet olarak gördü. Çünkü o insanlığın yüz karası, zalim, namert, alçak kalleş Yezit, Kerbelâ’da, Hz. Peygamber’in iki gözüm diyerek sevdiği torunlarının ve onunla birlikte olan masumların kanını döktü.

Bu ne işdir ne cesāret bu ne tedbīr-i ḫaṭā
Bu naṣıl re’y-i muḫālif buŋa kim virdi rıżā
Sed idüp bahr-i Fırāt bendini ḳavm-i süfehā
Ṣu diyü aġlaşaraḳ gitdi cihāndan şüheda
Eyledi āl-i Resūl dīdelerin ḫūn-rīzeli
Kerbelā’yı ḳana ġarḳ eyledi insān ḫaẕeli

Bu nasıl bir iş, Hz. Hüseyin’i öldürmeyi düşünmek ve kalkışmak ne büyük bir hata. Bu nasıl aykırı bir görüş, kim bu görüşe rıza gösterdi? O sefih ve alçaklar güruhu Fırat ile Hz. Hüseyin’in arasına adeta duvar ördü ve su almalarına izin vermedi. O şehitler ise bu dünyadan su diyerek göçtüler. Çünkü o insanlığın yüz karası, zalim, namert, alçak kalleş Yezit, Kerbelâ’da, Hz. Peygamber’in iki gözüm diyerek sevdiği torunlarının ve onunla birlikte olan masumların kanını döktü.

Hele Mervān-ı mār İbn Ziyād ḫā’in-i dīn
Ḥasan’ı zehr ile mesmūm iden ol ḳavm-i la‘īn
Cümlesi oldu şehīd gitdi berâber Ḥüseyin
Yeter ağlama Ḳadem ḳurtuldu Zeyne’l-‘ābidīn
Eyledi āl-i Resūl didelerin ḫūn-rīzeli
Kerbelā’yı ḳana ġarḳ eyledi insān ḫaẕeli

O yılan Mervan, dinin haini Ziyad’ın oğlu. Hz. Hasan’ı zehirleyerek öldüren o lanetlenmiş ailedir. Kerbela’da Hz. Hüseyin ile olanların hepsi şehit oldu. Ey Kadem, sen bunun için çok ağlıyorsun, ama yeter. Artık ağlama. Çünkü Zeyne’l-âbidîn kurtuldu. O kurtulduğu için sevin. Çünkü o insanlığın yüz karası, zalim, namert, alçak kalleş Yezit, Kerbelâ’da, Hz. Peygamber’in iki gözüm diyerek sevdiği torunlarının ve onunla birlikte olan masumların kanını döktü.

Ya Rabbî! Hüznün ve matemin en acı sahnelerinden birini andığımız bu ayda bizi sıkıntı, keder, korku ve endişeden halâs eyle, gönüllerimize genişlik ver. Bizi Yezidîlerin zulmünden ve fıskından koru, Hüseynîlerden eyle ve onlarla birlikte haşret, Amin.
Bu yazıyı, Facebook'ta paylaşayım...

Bu yazıyı, Twitter'da paylaşayım...

Bu yazıyı, LinkedIn'de paylaşayım...

Bölümler

Yazılarım

Yazılarımı okuyabileceğiniz sayfadır.

Kitaplarım

Kitaplarımı görebileceğiniz sayfadır.

Basında

Basındaki haberleri görebileceğiniz sayfadır...

Etkinlikler/Takvim

Tüm etkinlik, toplantı ve konuşmalarımın haberini takip edebileceğiniz sayfadır.

Videolar

Edebiyatımızda Mitolojik Unsurlar

Mit: Milletlerin, özellikle Yunan ve Latinler’in eski çağlardaki tanrı, yarı tanrı ve kahramanlarının olağanüstü mâceralarını anlatan efsânelerin bütünü.

Mitoloji, mitler olarak adlandırılan kültürel ögeler arasındaki dini masalların ve bu tarz anlatıların incelenmesi ve yorumlanması şeklinde tarif edilir. Bu tür hikayeler insanlık durumunun çeşitli yönlerini ele alır. Mitler, belirli bir kültürün bu konularda sahip olduğu inanç ve değerleri ifade eder.

Bu videoda Dede Korkut hikayelerinden Basat’ın Depegöz’ü Öldürmesi Hikâyesini Yunan mitolojisi ile mukayeseli okumaya çalışıyoruz.

Metinlerle Eğitim Tarihi
Baba bu kitabı niye yazdın?

Metinlerle Eğitim Tarihi, 2012-2104 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları Tezsiz Yüksek Lisans Programında verdiğim aynı adla verdiğim dersin notlarından oluşuyor.

Çin, Hind, Sümer, Mısır, Yahudilik, Yunan, Roma ve Hristiyanlıkla ilgili muhtelif metinlerde eğitim ile ilgili bölümlerinin özetlenmesinden ve kısa örneklerden oluşuyor.

ismailgulec.net