Mescid-i Aksa Hz. Peygamber’in miracı esnasında ne durumdaydı?

Geçenlerde bir yerde gördükten veya dinledikten sonra aklıma takıldı. Mescid-i Aksa ve Kudüs, Hz. Peygamber döneminde Romalıların hakimiyeti altında idi ve Hristiyanlaşan Romalılar da mabedi yıkmış, yerini de çöplük ve mezbelelik haline getirmişti. Hatta Yahudilerin Kudüs’e girmesine bile izin vermiyorlardı. Bu durumda Hz. Peygamber Mescid-i Aksa ile ilgili bilgileri neye göre vermişti?

İlk olarak Hz. Peygamber’in Kudüs ile ilgili verdiği bilgilere baktım. Kuran-ı Kerim’de Hz. Peygamber’in Kudüs’te gördüklerine dair veya Kudüs’e dair bir bilgi verilmez. İsra suresinin ilk ayetinde sadece Mescid-i Aksâ zikredilir. Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir.

Kırktan fazla sahabeden rivayet edilen hadislerde de Kudüs’e ve oradaki mabede dair bilgi verilmez. Buhârî’de yer alan hadislere göre bir gece Hz. Peygamber Kâbe’nin avlusunda (diğer bazı rivayetlerde amcasının kızı Ümmühânî’nin evinde) “uyku ile uyanıklık arasında bir durumdayken” Cebrâil yanına gelir, göğsünü açarak kalbini zemzemle yıkar, sonra burak adı verilen bir binek üzerinde Kudüs’e götürülür. Resûlullah’ı burada önceki bazı peygamberler karşılar. Onlara imam olur ve diğer peygamberler Hz. Peygamber’in arkasında topluca namaz kılar. Sonra göklere yükseltilir. Yani Kudüs ve Süleyman mabedi hakkında herhangi bir bilgi verilmez.

Miraca inanmayan müşrikler Hz. Peygamber’in gidemeyeceğini düşünerek onu yalancı durumuna düşürmek için cevap veremeyeceğini düşünerek Kudüs’e dair sorular sorarlar. Hz. Peygamber’in cevabına dair de birçok rivayet bulunmaktadır. Kimi rivayetlerde Hz. Peygamber’in Kudüs hakkında verdiği ayrıntılı bilgilerden bahsedilir. Hz. Peygamber önce bir vadide rastladığı kafileye ve Mekkelilere ait bir kafileye dair detaylı bilgi verir ve ertesi gün Hz. Peygamber’in söylediği şekilde kafile Mekke’ye gelir. Bunun üzerine Mekkeliler Kudüs hakkında bilgi vermesini isterler. Müslim’de geçen hadis şöyledir:

Onların, yalanlamalarından ve suâllerinden pek çok sıkıldım. Hatta, o ana kadar öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim. Derken, Cenâb-ı Hak, birden Beytü'l Makdis'i bana gösterdi. Ben de ona bakarak her şeyi birer birer târif ettim. Hattâ bana, 'Beytü'l-Makdisin kaç kapısı var?' diye sormuşlardı. Halbuki, ben onun kapılarını saymamıştım. Beytü'l-Makdis karşımda görününce, ona bakmaya ve kapılarını birer birer saymaya ve bildirmeye başladım.

Bu rivayette Beytü’l-Makdis’in kapılarından ve ona dair şeylerden bahsedilmekte. Bu durumda Kudüs’te surlar ve kalıntılar olmalıdır. Ancak kimi müsteşrikler bu bilgilerin doğru olamayacağını çünkü o dönemlerde Mescid-i Aksa’nın ve Süleyman Tapınağının mezbelelik ve çöplük olduğunu ileri sürerek reddederler. Bu bilgiler bir kenarda dursun. Biz şimdi de tarih kitaplarına bakalım.

Kudüs ve Yahudiler

İS 380 yılında I. Thedosios (347-395) Roma’yı Hristiyan yapınca Yahudiler için sıkıntılı dönemler başlamıştı. Görüldükleri yerde aşağılanan ve öldürülen Yahudiler kapılarını başkalarına kapatarak kendileri korurken kutsal saydıkları her şey yıkılıp tahrip ediliyordu.

638’de Müslümanlar tarafından fethedilene kadar Yahudiler Kudüs’te hep aşağılandılar, hatta mabedin yıkıntılarının bulunduğu alana girmelerine izin bile verilmedi. Çöplük olarak kullanılsa da Hristiyan Roma, Kudüs’te özellikle Hz. İsa’nın hatırası olan yerlere kiliseler yaptırmıştı. Ayrıca şehrin surları ayakta idi, hatta genişletilmişti. İlk başlarda surların dışında kalan Yeniden Diriliş Kilisesi genişlemeden sonra sur içinde kalmıştı. Buna hacı olmak için gelen Hristiyanlar için yapılan yerleri de düşünecek olursak tamamıyla çöplük olmadığı anlaşılır. Dolayısıyla Kudüs’te surlar ve kapılar vardı ve sur içinde de kilise ile birkaç küçük şapel ve bina bulunuyordu.

İkinci bir husus daha var. Kudüs 614-629 yılları arasında Persler tarafından işgal edilmişti. Yahudilerin yardımı ile şehri fetheden Persler Yahudilerin Kudüs’e girmelerine izin vermişti. Bu sefer Persler kiliseleri yakıp yağmalamışlardı. Şehrin yönetimini de Yahudilere teslim etmişlerdi. Yahudiler, Hristiyanların kendilerine yaptıklarını bu sefer onlara yapmış, din değiştirmeye zorlamış ve kabul etmeyenleri öldürmüşlerdi. Yeniden Diriliş Kilisesini tahrip ederek bir nevi intikamlarını da almışlardı. Yahudiler çok ileri gidince Persler verdikleri yönetimi geri almış ve Yahudileri sürmüşlerdi. Ancak Yahudiler bu süre zarfında kendilerince kutsal yerleri de ihya etmeye çalışmışlardı.

Miraç 621 yılında vuku bulduğunda Kudüs, Perslerin yönetimi altında idi. Dolayısıyla Hz. Peygamber’e gösterilen Kudüs hepten boş ve yıkılmış bir şehir değildi. 629’da Bizans Kudüs’ü tekrar alınca yeniden özellikle Süleyman Mabedi’nin olduğu mekânı tekrar çöplerle dolduracaklardı.

Hadiste de ifade edildiği gibi Hz. Peygamber’e gösterilen Kudüs’te surlar, kapılar ve birtakım yapılar bulunuyordu. Harem alanı ise çevresi tahrip edilmiş surlarla çevrili idi ve herhangi bir ibadethane yoktu. Hiçbir rivayette de orada bir ibadethane olduğuna dair bilgi bulunmaz.

Kısaca özetlemek gerekirse Hz. Peygamber’in miracından bahseden hadislerde Kudüs hakkında detaylı bilgi verilmez. Süleyman mabedinden hiç bahsedilmez. Sadece sorulan sorular üzerine 621 yılında da mevcut olan surlar ve birkaç temel bina hakkında bilgi verilir.
Bu yazıyı, Facebook'ta paylaşayım...

Bu yazıyı, Twitter'da paylaşayım...

Bu yazıyı, LinkedIn'de paylaşayım...

Bölümler

Yazılarım

Yazılarımı okuyabileceğiniz sayfadır.

Kitaplarım

Kitaplarımı görebileceğiniz sayfadır.

Basında

Basındaki haberleri görebileceğiniz sayfadır...

Etkinlikler/Takvim

Tüm etkinlik, toplantı ve konuşmalarımın haberini takip edebileceğiniz sayfadır.

Videolar

Modern zamanların dünyasını anlamak

12:00 Hakim "Millet Modu" Kavramından Ne Anlamalıyız?
16:00 Osmanlı "Hakim Millet" Kavramını Nasıl Kullanıyordu?
19:00 Günümüzde "Hakim Millet" Kavramından Söz Edebilir miyiz?
22:00 Rus Modernleşmesi Türk Modernleşmesini Nasıl Etkiledi?
26:00 Osmanlı ve Türkiye Modernleşmesini Zorlayan Etkenler Neler?
31:30 Muhafazakarlık Bir Dindarlık mı?
33:45 Günümüzde Toplum Muhafazakarlığı Nasıl Anlıyor?
36:30 Modern Zamanda Yaşayıp Modern Olmamak Mümkün mü?
40:00 Değişim ve Dönüşüm Kavramlarının Toplumsal Etkileri
46:00 Kapitalizm, Toplumu ve Kültürü Nasıl Etkiler?
48:30 Kapitalizm Demokrasi İçin Bir Tehdit mi?
50:00 Kapitalizme Rağmen Yeni Bir Dünya İnşa Edebilir miyiz?
52:00 Kapitalizmin Toplum ve Birey Üzerindeki Etkileri
54:30 Teknoloji Kapitalizmi Nasıl Etkiliyor?
56:30 Yapay Zeka Kapitalizmi Etkiler mi?
01:03:00 Kapitalist Ekonomik Sistemde Toplum, Devlet ve Sermaye
01:08:00 Toplum, Devlet ve Sermaye Arasındaki İlişki
01:12:00 Modern Dünyada Ulus İnşa Edilirken İddia Edilirken Nedir?
01:15:00 Modern Dünyada Toplum, Devlet ve Sermaye Arasındaki İlişki
01:25:00 Uluslararası Şirketler Devletleri Nasıl Etkiliyor?
01:28:00 Kapitalizm Kendi Çelişkilerini Aşmak İçin Nasıl Modeller Üretti?
01:29:30 Kapitalizmde "Arz-Talep" Dengesi Var mı?
01:33:00 Sosyal Medya Ulus İçin Bir Tehdit midir?

Türkçenin serüveni

02:00 Türkçenin Tarihsel Gelişimi
04:00 Türk Dilinin Dünü ve Bugünü
05:30 Ön Türkçe Ne Zaman Ortaya Çıktı?
07:00 Türk Dilinin Tarihi Dönemleri ve Gelişimi
18:00 Göktürk Anıtlarında Çincenin Bir Etkisi Var mı?
21:00 Göktürk Yazıtları ve Uygur Metinleri
24:00 Orhun Yazıtları Türkçe İçin Neden Önemli?
27:30 Uygurlarla Birlikte Türkçede Neler Değişti?
34:00 Dini Metinler Türkçeyi Nasıl Şekillendirdi?
44:00 Türkler Müslüman Olduktan Sonra Türkçe Nasıl Şekillendi?
47:15 Cengiz Han Türk Dil Yapısını Nasıl Etkiledi?
56:00 Türkçe Ne Zaman Yazı Dili Haline Geldi?
01:00:00 Harezm Türkçesi Nasıl Bir Dil?
01:11:00 Türkçe 20. Yüzyıla Kadar Nasıl Gelişim Gösterdi?
01:16:00 Lehçe, Şive ve Ağız Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?
01:29:00 Türk Dilinin Dünü ve Bugünü
01:34:00 Türk Dilinin Tarihi Dönemleri ve Gelişimi
01:38:00 Türk Dünyası İçin "Türkiye Türkçesi" Ne Anlam İfade Ediyor?

ismailgulec.net